Sede Torino

Via Massena 94

10128 Torino

@mail info@centroscitorino.it

@mail segreteria@centroscitorino.it

Tel 011/5683970 – h 9,30/12,30